HOME OWNER FRIENDS STUFFS DESIGNER

مدرسه زیر زمینی.__.

پنجشنبه 6 مهر 1396 | 10:03 ق.ظ

نویسنده: ~×Sαєвуєσg nutella ΣXO×~
اگه تو ایران مدرسه زیر زمینی وجود داشت،معلمان با این واکنش،دهنمو رو با چست میبستن و دست و بالمو رو میبستن و میبردن سیاه چاه@__@
واکنش معلمان: